top of page

Završni rad 

Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2022.

Karakterizacija istorijskih maltera i identifikacija tehnologije njihove proizvodnje: Rimski malteri srpskog dela Dunavskog limesa

Mihailo Valuh

Najnovija tehnološka dostignuća u oblasti nauke o materijalima i primenjene hemije dovela su do toga da su tehnološka istraživanja neizbežna procedura i prvi korak u dijagnostici stanja istorijskih građevina. Istraživanja u okviru ovog završnog rada zahtevala su multidisciplinarni pristup i donela su veoma vredna naučna saznanja i podatke za konzervatorsku praksu. Cilj ovog rada je bila detaljna karakterizacija istorijskih maltera iz rimskog perioda: rimski vojni logor Viminacijum i Rtkovo Glamija I. In situ i laboratorijsko ispitivanje uzorkovanog materijala obuhvatalo je: vizuelna posmatranja, stereo-optičku i digitalnu mikroskopiju, spektrofotometriju i kolorimetriju, mineralošku i petrološke analize, fizičko-mehanička ispitivanja, mehaničko i hemijsko odvajanje agregata i veziva i karakterizaciju uzoraka veziva i agregata. Ova ispitivanja istorijskih uzoraka maltera dala su informacije o sastavu maltera, njihovoj tehnologiji pripreme, kao i podatke o njihovoj degradaciji. Štaviše, dobijeni rezultati doprinose stvaranju baze znanja o rimskim malterima na Dunavskom limesu u Srbiji.

Konferencije i skupovi


XIV Meeting of Young Chemical Engineers, Zagreb 2022

MIhailo valuh predavanje Zagreb.jpg
Kolonija konzervatora, Sirogojno 2022

bottom of page